Thaiwebeasy มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนิครินทร์ จำนวน 4 คน ที่มีความสามารถฝึกงาน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บริษัทฯ ประกอบ โดยการประเมินผล 5 ด้านดังนี้

1.  ตรงเวลา

2.  รับผิดชอบ

3.  มารยาท การช่วยเหลือสังคม

4.  การพัฒนาต่อยอดในแต่ละด้าน

5.  ความซื่อสัตย์ สุจริต

 

โดยน้องๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับสถาบันใด ที่สนใจฝึกงาน / สหกิจศึกษาในรุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถยื่นเอกสารการเข้าฝึก เพื่อทดสอบความสามารถเบื้องต้นได้ที่นี่