Open House By Thaiwebeasy ยินดีต้อนรับคณาจารย์จาก 3 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ส่งนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา รุ่นที่ 22 ตามภาควิชา และความถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรในอนาคต


 
         

สำหรับน้องๆ จากสถาบันต่างๆ ที่สนใจฝึกงาน / สหกิจศึกษาในรุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถยื่นเอกสารการเข้าฝึก เพื่อทดสอบความสามารถเบื้องต้นได้ที่นี่