นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ Media 4.0 ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ทรงชมทีมงานมาด้วยว่าเก่ง และเข้าใจปัญหาการเข้าถึง และแก้ปัญหาเรื่องความไม่พร้อมอินเตอร์เน็ต กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแด
.
ควรมิ ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ดิจิอาร์ มีเดีย จำกัด และทีมงานผู้ร่วมพัฒนาระบบ Media 4.0