ENVIRONMENTAL


ENVIRONMENTAL

บริการ อื่นๆ

Basic Template

-

บริษัท สิ่งแวดล้อมภาคใต้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยระยะแรกมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบของการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมดูแลระบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง ขยะ สารพิษอันตราย รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำและชายฝั่งทะเล ระบบประปา ระบบท่อภายในอาคาร งานสุขาภิบาล และงานระบบก๊าซชีวภาพ โดยมีทีมงานและคณะที่ปรึกษาที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย และสถาบันที่มีชื่อเสียง จนได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสียของกรมส่ง เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนอีกหลายแห่ง

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไฮเปอร์ เซอร์วิสต์ จำกัด
HH Rubber Stamp
ENVIRONMENTAL
ส.พลรัตน์ เซอวิช
หจก.พลพิชัย ซับคอนแทรค
ธ.พงษ์สแตนเลส
JS SOUND
The Secret Spa
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
nkfitnessthailand